logo

Wij denken aan het milieu!

greenglobal en

gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden van Kälte Log GmbH Versie 1.7


1. Toepasselijkheid, aanpassingen, overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Kälte Log GmbH.

1.2 Kälte Log GmbH betrekt alle diensten uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden. Dit in het bijzonder als de klant eigen algemene voorwaarden handhaaft die afwijken van de Kälte Log voorwaarden. Ook dan zijn de hier opgenoemde algemene voorwaarden van kracht.

1.3 Kälte Log GmbH kan deze algemene voorwaarden onder in achtname van een redelijke termijn wijzigen. Indien wij binnen de gestelde wijzigingstermijn geen wederhoren ontvangen geldt deze wijziging als zijnde goedgekeurd. De volledige tekst van de gewijzigde algemene voorwaarden kan Kälte Log via een link op de website plaatsen waaronder de volledige wijzigingstekst in te zien is.

1.4 Een geldig contract heeft als voorwaarden de opgave van volledige en complete data.

1.5 Het contract komt definitief tot stand bij het vrijgeven van het installateurs account door Kälte Log GmbH.

2. Voorwaarden, ontbinding, gevolgen

2.1 De klant heeft het recht het contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden schriftelijk ( v.b. brief, fax, E-mail) te beëindigen. Het contract begint met het vrijgeven van het installateurs account.

De ontbindingsaanvraag is te richten aan: Kälte Log GmbH, Landgartenstraße 1a, 97218 Gerbrunn.

2.2 In geval van ontbinding van het contract wordt het installateurs account inclusief alle verwerkte data volledig verwijdert.

2.3 Het ontbindingsrecht is alleen van toepassing indien er sprake is van wederzijdse overeenstemming. Het ontbinden van de overeenkomst ontslaat u niet van de verplichting tot het bewaren van de gegeven, welke volgens de Europese wetgeving voor minimaal 5 jaar bewaard moeten worden.

3. Verplichtingen klant

3.1 De klant is verplicht de noodzakelijk data volledig en juist aan te leveren en veranderingen direct door te geven. Dit geldt in het bijzonder voor data en E-mail adressen.

3.2 Kälte Log GmbH kan informatie en verklaringen, welke het contract betreffen, onder het opgegeven E-Mail adres van de klant sturen. De klant krijgt regelmatig E-mail berichten van Kälte Log GmbH op het opgegeven contactadres.

3.3 De klant verplicht zich tot het zodanig inrichten van zijn systemen dat de veiligheid en integriteit van de data, welke Kalte Log GmbH verwerkt, te allen tijden gewaarborgd blijven. Kalte Log GmbH kan diensten blokkeren als het systeem afwijkend beïnvloed wordt.

3.4 De klant verplicht zich opgegeven paswoorden zo snel mogelijk te wijzigen. En is zich van de geheimhoudingsplicht bewust.

4. Aansprakelijkheid Kälte Log GmbH

4.1 Voor schade is Kälte Log GmbH alleen aansprakelijk indien er sprake is van opzettelijke en grove nalatigheid van Kälte Log GmbH en dit aantoonbaar is. Onze aansprakelijkheid is ten allen tijden beperkt tot de waarde bij afsluiting van het contract. Indien er sprake is van opzettelijke of grove nalatigheid is dit niet van toepassing.

4.2 Deze beperking is niet van toepassing bij schade of letsel of bij toepassing van productaansprakelijkheid.

4.3 In doorvoering van de telecommunicatiewet ( TKG ) blijft de aansprakelijk van artikel 44a van TKG in elk geval onaangetast.

5. Dataverbruik

5.1 Kälte Log Gmbh verwerkt data op basis van de wettelijke privacy wetgeving meer informatie daarover kunt u vinden in de privacyverklaring.

5.2 Voor zover de afrekening noodzakelijk is, mag Kälte Log GmbH verkeerdata en afrekeningdata opslaan en versturen.

5.3 De klant heeft het recht om volledige verwijdering van alle data aan te vragen. Opslag van de verkeersdata na het versturen van de rekening gebeurt niet indien de klant gebruik maakt van volledige verwijdering.

5.4 Om technische redenen of indien de klant geen opslag van de verkeersdata wenst treft Kälte Log GmbH geen plicht om deze data op enige manier nog te bewaren.

6. Licentierechten, eigendomsvoorwaarden

6.1 Kälte Log GmbH voorziet de klant van eigen en vreemde software programma's en scripties welke tijdelijke voor de looptijd van het contract geldig zijn. Het is niet toegestaan om deze gerbruikersrechten aan derden te verspreiden. Voor open source programma's zijn deze rechten niet van toepassing, voor deze zijn de bijhorende licentie overeenkomsten van toepassing.

6.2 Geldige licentieovereenkomsten in overeenstemming met de fabrikant.

6.3 De van Kälte Log GmbH ter beschikking gestelde inhoud, teksten, foto's en animatie's mag de klant tijdens de contractovereenkomst gebruiken. Het is niet toegestaan om deze gebruiksrechten te verspreiden aan derden. Na contract beëindiging zijn deze te verwijderen.

6.4 Hardware en software en in het bijzonder de gebruikslicenties blijven tot volledige betaling eigendom van Kälte Log GmbH.

7. Contractlooptijd, opzegging

7.1 Zover in de offerte niet anders vermeld, bestaat de gebruikslicentie voor het elektronisch logboek voor de gehele looptijd van de levensduur van de koelinstallatie.

7.2 Opzeggingen kunt u schriftelijk indienen per fax of via de link op de website.

8. Rechtspraak, slotbepaling

8.1 Uitsluitende rechtspraak voor alle rechtelijke geschillen welke uit het contract kunnen voorvloeien dienen ingediend te worden bij de rechtbank in Würzburg.

8.2 Voor de beoordeling van de rechtspraak is het Duitse recht van toepassing.

8.3 Als een deel van het contract of van deze leveringsvoorwaarden niet doorvoerbaar zijn heeft dat geen invloed op het contract op zichzelf.

mobiele versie

iphoneipadkltelog

Kälte Log® mobile

U heeft nu de mogelijkheid om in real-time de data in te zien . Zodra de installateur met behulp van zijn mobiele telefoon de gegevens heeft vastgelegd zijn die via de webportal beschikbaar. Door het scannen van de bijgevoegde QR-codes kan de installateur alle relevante data ter plekke inzien en zich een ​​beeld vormen van vorige serviceactiviteiten.

© 2011 - Kälte Log GmbH. All rights reserved